Privacy & Security Statement

Deel 1: Algemeen


Waarom dit privacy statement?

Voor onze dienstverlening kan het zo zijn dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je meer vertellen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Toepasselijkheid

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van KoersKaart B.V. en is alleen van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de websites www.koerskaart.com, www.roadmapp.eu en www.rdmp.eu. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waarnaar KoersKaart B.V. op haar website en in haar mailings verwijst. Voor meer informatie daarover kun je je het beste wenden tot de privacy statements van die websites of apps.

Identiteit KoersKaart B.V.

KoersKaart B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van KoersKaart B.V.

KoersKaart B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87186039. KoersKaart B.V. is gevestigd op Chopinlaan 14, 3741HE te Baarn en bereikbaar via het e-mailadres info@koerskaart.com en op telefoonnummer 035 23 40 40 9.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop KoersKaart B.V. omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@koerskaart.com.

Deel 2: Persoonsgegevens koerskaart.com


Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

KoersKaart B.V. kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen op www.koerskaart.com:

 • Indien je een bestelling plaatst in onze Store (www.koerskaart.com/kaarten):
 • Indien jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief
 • Indien jij een contactformulier invult en naar ons opstuurt

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

KoersKaart B.V. kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van KoersKaart B.V., en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KoersKaart B.V. verstrekt. KoersKaart B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, zoals de door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bestellingen, bezochte pagina’s, ingevoerde data en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens, indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
 • Website gegevens zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

KoersKaart B.V. gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van directe communicatie, marketing en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor de uitvoering van de bestellingen en opdrachten die KoersKaart B.V. is aangegaan.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • KoersKaart B.V. kan mailings versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
 • Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Inzage in jouw gegevens

Binnen KoersKaart B.V. is op dit moment alleen de eigenaar bevoegd tot inzage in jouw persoonsgegevens. In het geval van een fysieke bestelling in de webwinkel worden deze doorgestuurd naar de logistieke partner die de distributie verzorgt.

Inzage is gebaseerd op rollen, verantwoordelijkheden, contracten met opdrachtgevers en op een need to know basis. Deze mensen zijn gebonden aan geheimhouding door getekende overeenkomsten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

KoersKaart B.V. kan je persoonsgegevens delen met aan KoersKaart B.V. gelieerde ondernemingen en onderaannemers (nu enkel Licentiepartners) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Dit gebeurt enkel wanneer hier expliciet mandaat en geëigende reden voor is, bijvoorbeeld vanuit een werkgever of door een directe contractuele relatie met KoersKaart B.V.

KoersKaart B.V. kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op KoersKaart B.V. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

KoersKaart B.V. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Cookies kunnen zowel door KoersKaart B.V. zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie KoersKaart B.V. samenwerkt.

Wij maken gebruik van:

 • WordPress voor het hosten van koerskaart.com en het opslaan van de reguliere data, om klantgegevens te verzamelen en nieuwsbrieven te versturen
 • Google Analytics om de gebruikservaring te verbeteren

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

KoersKaart B.V. bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten, met als uitgangspunt niet langer dan 6 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, een account is aangemaakt of anders is overeengekomen met een opdrachtgever.

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat KoersKaart B.V. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@koerskaart.com kun je schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens door KoersKaart B.V., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van jouw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou meegedeelde correcties, worden verwerkt. KoersKaart B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan KoersKaart B.V. of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel 3: Persoonsgegevens roadmapp.eu


Definities

Opdrachtgever (of ‘Explorer’): kan RoadMapps en Accounts te administreren en sessiedata exporteren;
Gebruiker (of ‘Creator’): kan RoadMapps creëren en publiceren;
Eindgebruiker (of ‘Player’ of ‘Speler’): kan RoadMapps hosten en/of spelen.

Wanneer verzamelen wij geen persoonsgegevens?

KoersKaart B.V. ontvangt op de volgende manier geen informatie van jou:

 • Indien jij een Eindgebruiker (Player/Speler) bent zonder een gebruikersaccount van een RoadMapp waarvan Gebruikers en Opdrachtgevers de data enkel geanonimiseerd kunnen raadplegen. Dit is de standaard instelling voor elke RoadMapp, tenzij dit expliciet anders is aangegeven voor de start van de RoadMapp.
 • Indien een Eindgebruiker zelf persoonsgegevens invoert als antwoord op één van de gestelde vragen in een RoadMapp, terwijl hier niet expliciet naar wordt gevraagd, wetende dat dit te herleiden is naar zijn of haar persoon. KoersKaart B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die dit met zich meebrengt.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

KoersKaart B.V. kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Indien jij een Opdrachtgever of Gebruiker bent van RoadMapp (create.roadmapp.eu) met een Gebruikersaccount.
 • Indien jij een Eindgebruiker bent die in een RoadMapp Store een bestelling plaatst.
 • Indien jij een Eindgebruiker (Player/Speler) bent van RoadMapp (www.roadmapp.eu en/of www.rdmp.eu) met een gebruikersaccount.
 • Indien jij een Eindgebruiker bent van RoadMapp (www.roadmapp.eu en/of www.rdmp.eu) zonder een gebruikersaccount, maar een RoadMapp gaat spelen waarvan de namen kunnen worden geraadpleegd door Opdrachtgevers of Gebruikers.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

KoersKaart B.V. kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van KoersKaart B.V., en/of omdat je direct met KoersKaart B.V. contact opneemt. KoersKaart B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Persoonsgegevens Eindgebruiker:

 • Identifier: Standaard Voornaam (Hier kan tevens een zelf bedachte naam worden gebruikt), eventueel ook anders in te stellen door een Gebruiker: Personeelscode, E-mailadres, Achternaam, Initialen, Telefoonnummer, Afdeling. Zonder identifier kan de RoadMapp de bijdragen van Gebruikers niet uit elkaar houden.
 • Bestellingen in de Store
 • Wat we niet verwerken: Aan het einde van de RoadMapp, na de finish, kan een Eindgebruiker de uitkomsten toegestuurd krijgen via email. Deze email adressen zijn enkel bedoeld om direct de uitkomsten te verzenden en worden niet opgeslagen. Ditzelfde geldt voor het versturen van een email met de sessielink, als de pauzefunctie wordt gebruikt.

Persoonsgegevens Opdrachtgever en Gebruiker:

 • Voornaam en achternaam
 • Organisatieonderdeel
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Bestellingen, opdrachten en overeenkomsten

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Het hoofddoel is het aangaan van een goed gesprek. De RoadMapp helpt een team om een gesprek gestructureerd te kunnen voeren. Het gesprek levert data op die door de Gebruiker en Opdrachtgever zijn te gebruiken om te komen tot vervolgstappen.

KoersKaart B.V. gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van marketing en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van exporteren inhoudelijke analyses van uitkomsten van sessies, teneinde de producten te verbeteren en rapportages op te stellen.
 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) Opdrachtgevers, Gebruikers en/of Eindgebruikers of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor de uitvoering van de opdrachten die KoersKaart B.V. is aangegaan met haar opdrachtgevers.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • KoersKaart B.V. kan mailings versturen per e-mail naar Opdrachtgevers, Gebruikers en Eindgebruikers met een gebruikersaccount. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
 • Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Inzage in jouw gegevens

Binnen RoadMapp zijn op dit moment alleen de eigenaren en de software-ontwikkelaar bevoegd tot inzage in jouw persoonsgegevens. Inzage is gebaseerd op rollen, verantwoordelijkheden, contracten met opdrachtgevers en op een need to know basis. Deze mensen zijn gebonden aan geheimhouding door getekende overeenkomsten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

KoersKaart B.V. kan je persoonsgegevens delen met aan KoersKaart B.V. gelieerde ondernemingen en onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Dit gebeurt enkel wanneer hier expliciet mandaat en geëigend belang voor is, bijvoorbeeld vanuit een werkgever die gebruikersaccounts verleent aan jou als werknemer of als dit expliciet is vernoemd voor de start van de RoadMapp.

Als jouw organisatie gebruik maakt van gebruikersaccounts, zal de Opdrachtgever toegang krijgen om accounts aan te kunnen maken, wijzigen of te verwijderen.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook ingezien worden door de Opdrachtgever of Gebruiker van RoadMapps waar Opdrachtgever of Gebruiker expliciet heeft aangegeven om ingestelde Datatypes (Personeelscode, E-mailadres, Voornaam, Achternaam, Initialen, Telefoonnummer, Afdeling) te kunnen raadplegen in een data-export. Als dit is ingesteld zijn zij verplicht dit expliciet aan te geven voor de Start van de RoadMapp, zodat Gebruikers hier van op de hoogte zijn.

KoersKaart B.V. kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op KoersKaart B.V. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

KoersKaart B.V. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

RoadMapp.eu en rdmp.eu plaatsen een enkele cookie per device om de sessie te kunnen identificeren, voor de technische werking van de site, zodat sessies niet onverwacht afgebroken worden en hervat kunnen worden. In ieder geval absoluut geen cookies om users te tracken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

KoersKaart B.V. bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en niet langer dan 6 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of anders is overeengekomen met een opdrachtgever.

De persoonsgegevens van de Gebruikers en Eindgebruikers met account zijn nodig om hen op de hoogte te houden en ondersteuning te bieden. Als het account van een Gebruiker of Eindgebruiker wordt opgeheven, zullen persoons­gegevens binnen 30 dagen worden gewist. Eén keer per jaar stuurt KoersKaart BV een overzicht met de Gebruikers en Eindgebruikers aan Opdrachtgever om aan te geven welke accounts opgeheven dienen te worden.

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat KoersKaart B.V. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@koerskaart.com kun je schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens door KoersKaart B.V., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van jouw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou meegedeelde correcties, worden verwerkt. KoersKaart B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren.